Styrelsearbete.

Varje år vid årsstämman (i november) skall några styrelsemedlemma omväljas och/eller nya väljas in. Det brukar röra sig om att 2 skall väljas in varje år.
Vidare skall vi ha en föreningsrevisor med suppleant samt valberedning.
Vi skulle gärna se att föreningsmedlemmar (det räcker faktiskt med att bo här) visar sitt intresse långt innan årstämman och hör av sig till valberedningen eller frågar någon i styrelsen vad arbetet innebär.

Valberedningen består för nuvarande av:
Pernilla Backman i 148 B
Jeanette Gerogsson i 148 B

Styrelsen möts en gång i månaden, eventuellt kan någon typ av arbetsmöte behövas där emellan.
På styrelsemöten gå man t.ex. igenom ekonomin samt eventuella tyngre repearationsarbeten som måste göras och följer upp dessa. Större job som t.ex. den gjorda fasadrenoveringen måste styrelsen besluta om att göra och köpa upp. Dessa följer dock en uppgjord underhållaplan som är gjord av Riksbyggen. Denna underhållsplan styrelsen följa upp så att den i möjligaste mån stämmer.
Till skillnad ifrån en "privat" bostadsrättsförening så har vi ett stort stöd ifrån Riksbyggen. Kostanden för detta stöd är en relativt stor del av våra utgifter.
Ordförande och vice ordförande skall godkänna och attestera fakturor som är ställda på föreningen. Detta görs via internet så man behöver inte gå bort till Riksbyggen för att hämta dessa.
Någon ur styrelsen skall ta emot ny medlemmar och visa dem runt.
Även om vi köper in tjänsten att sköta våra gård så tar styrlesen hand om inköp och i viss mån arbetet till vår uteplats. Men i huvudsak sköts den av intresserade medlemmar.

Föreningens revisor har ett inte allt för betungade jobb. Han/hon skall bevista två styrelsemöten där budgeten dras. Vidare skall revisorn innan årsredovisningen är färdig bl.a. gå igenom alla styrelsens mötesprotokoll, kolla fakturor etc. innan årsredovisningen och styrlesen godkännes. Detta kan ta ca en till två dagar. Vår auktoriserade revisor KPMG har gjort upp en mall som föreingsrevisorn kan följa.
Föreningens revisor huvudsakliga uppgift är bl.a. att kolla att styrelsens beslut är välgrundade och att dessa står i protokollen. Det finns alltså en auktoriserad revisor som gör sifferjobbet.